Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει πρόσληψη δέκα εννέα (19) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λειτουργίας του Θερινού Κινηματογράφου και του Θεάτρου Πέτρας, με απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά σύμφωνα με την συνημμένη ανακοίνωση.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, στην οποία θα δηλώσουν επακριβώς την περίοδο που επιθυμούν να προσληφθούν (σε περίπτωση μη δήλωσης προτίμησης περιόδου θα αποφασίσει η τριμελής επιτροπή σε ποια περίοδο θα απασχοληθούν) και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Πρωτοκόλλου.
Η προθεσμία υποβολής είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 17/05/2024 έως και 23/05/2024.
Μετά την επιλογή τους, τα επιπλέον δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά έως την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Επιλογή υποψηφίων
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση της αρμόδιας Αντιδημάρχου Πετρούπολης.

 

   

Αρχεία:
Αναλυτική Ανακοίνωση
Αίτηση