Πρόθεση επαναδημοπράτησης έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να επαναπροκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» (αριθ. Μελέτης 27α/2020), προϋπολογισμού 1.460.719,52€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το ποσό των 544.384,50 € και από πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου για το ποσό των 916.335,02 €. Είναι δε εγγεγραμμένο στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου ως πολυετές.

Το εν λόγω έργο, αφορά στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση επτά (7) χώρων πρασίνου, οι έξι από αυτούς βρίσκονται στο νότιο τμήμα του Δήμου και η έβδομη στο βόρειο τμήμα του Δήμου Πετρούπολης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. (Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών χωρίς ΦΠΑ 1.177.999,61 Ευρώ).

Αρχεία:

Κείμενο δημοσίευσης