Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ ΣΕ Α ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» (αριθ. Μελέτης 52/2021), προϋπολογισμού 1.400.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2021ΣΕ05500005 με ΣΑΕ 055 για το ποσόν των 1.400.000,00 €. Είναι δε εγγεγραμμένο στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. Το εν λόγω έργο, αφορά στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο σχολικό κτίριο του 2ου Λυκείου Πετρούπολης, από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. (Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών χωρίς ΦΠΑ 1.129.032,26 Ευρώ).

 

Αρχεία: 

Μελέτη αποκατάστασης 2ου Λυκείου