Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια στεγάστρων λεωφορείων».

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 31/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.

Αρχεία:

1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΤΕΥΔ