Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, για Ασφάλιστρα Μεταφορικών μέσων 2017.

Αρχεία:
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού(.doc)
Μελέτη