Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού 2016.