Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου, για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς λογιστές (χρήσης 2014).