Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια λογισμικών Η/Υ 2014.