Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Πετρούπολης στο πλαίσιο της διενέργειας του με αριθμ πρωτ 41571/5-11-2021 ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πετρούπολης (ΑΔΑΜ : 21PROC009533761) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 149.730,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κωδικούς CPV: 34991000-0 (Φωτιστικά οδών), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15/12/2021 και ώρα 15:00μ.μ, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 140803 λόγω τεχνικού προβλήματος του ΕΣΗΔΗΣ,

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 28η/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα χαρακτηρίζονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.

Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 03/01/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 

Αρχεία:

Έγγραφο παράτασης διαγωνισμού