Δείτε την πρόσκληση της 12ης Έκτακτης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15

Αρχεία:
Πρόκληση της 12ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.