Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (χωρίς φυσική παρουσία) σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και σε ενέργειες του αριθμ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγγράφου ΥΠΕΣ σε σχέση με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Α΄/2020) στις 06 Απριλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης.