Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  6ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.