Με την υπ’ αριθμ. 193/2021 (ΑΔΑ: Ψ18ΔΩΞΣ-Ω2Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης έγινε αποδεκτή η αριθμ. 401/2021 (ΑΔΑ: 66ΦΗΩΞΣ-Χ2Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης, η οποία κήρυξε άγονη την ανοικτή προφορική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ και διαβίβασε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των ως άνω Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πετρούπολης να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 περί απευθείας μίσθωσης.

Κατόπιν τούτου ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας ΔΕΚΑ (10) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης (02-02-2022).

Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Αρχεία:

Ανακοίνωση