Δείτε την πρόσκληση της  3ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 23 Μαΐου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00,(αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 10:00 και τη ψήφο σας, από 10:00 έως 11:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλ. 213-2024486, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα το οποίο είναι κατεπείγον λόγω καταληκτικών χρονικών προθεσμιών, αφού η υποβολή της σχετικής αίτησης από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να υποβληθεί έως την 27/05/2024 κατόπιν του αριθμ. πρωτ. Φ. 7/50399/Δ1/16.05.2024 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 3ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.