Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Συγκρότηση και ορισμός μελών

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 ( Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές Παιδείας ) του ν. 1566/85 ( Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ) σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Η Δ.Ε.Π. εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με:
• την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• την κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων
• την έγκριση των απολογισμών
• τις παραχωρήσεις σχολικών χώρων
• την ίδρυση – κατάργηση και συγχώνευση σχολείων
• την παρακολούθηση ανέγερσης σχολικών κτιρίων
• το έργο των σχολικών επιτροπών.

Το Δημοτικό συμβούλιο με τις υπ’αριθμό 52/2017 και 144/2017 αποφάσεις του όρισε τα μέλη της ΔΕΠ ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΘΗ ΖΟΡΜΠΑ (Αντιδήμαρχος Παιδείας)

ΜΕΛΗ:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ : Εκπρόσωπος συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας << Δημήτρης Γληνός >>
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ :Εκπρόσωπος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ : Εκπρόσωπος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας
ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΕΛΟΣ : Εκπρόσωπος ΕΛΜΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ : Εκπρόσωπος Ενωσης Γονέων & Κηδεμόνων
ΚΑΤΣΙΑΔΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων Δήμου Πετρούπολης.

Τηλέφωνο Γραμματείας Δ.Ε.Π. 210 5064 083