Σε συνέχεια της ένταξης του Δήμου Πετρούπολης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» έχει συντάξει μελέτη την οποία θέτει ο Δήμος σε διαβούλευση από τις 25.11.2020 έως 01.12.2020 και η οποία αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και περιλαμβάνει τα κάτωθι:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  και

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,

Η ενταγμένη Πράξης έχει τον τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» και Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5251/22-06-2020 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ενώ έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5002579.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και μεταφορά τους στο ΕΜΑ (ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής).

CPV:

  • 34928480-6 “Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων”
  • 34144512-0 “Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων”
  • 44613700-7“ Απορριμματοφόροι κάδοι”
  • 34142000-4 “Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.003.284,00€ (με ΦΠΑ).

Για κατάθεση προτάσεων-παρατηρήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: vm_perivallon@petroupoli.gov.gr

Αρχεία προς διαβούλευση:

Μελέτη προς διαβούλευση