Πρόθεση δημοπράτησης έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ»

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» (αριθ. Μελέτης 66/2020), προϋπολογισμού 512.078,16€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 63925/02.10.2020 Ένταξη Πράξης με ΑΔΑ: ΨΡΩΕ46ΜΤΛ6-Ω01, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI, της πράξης : ¨Αναβάθμιση ανοικτού Κολυμβητηρίου Δήμου Πετρουπόλεως”, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2017ΣΕ05500010 με ΣΑΕ 055 για το ποσόν των 280.000,00 € και από πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου για το ποσόν των 232.078.16 €. Το εν λόγω έργο, αφορά σημειακές επισκευές, συντηρήσεις και επεμβάσεις με γνώμονα την αναβάθμιση / συντήρηση των υποδομών του Ανοικτού Κολυμβητηρίου Πετρούπολης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. (Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών χωρίς ΦΠΑ 412.966,26 Ευρώ)

Αρχεία:

Κείμενο δημοσίευσης