Οι υπηρεσιακές μονάδες που συνθέτουν τα Αυτοτελή Γραφεία Δημάρχου, διαρθρώνονται ως ακολούθως:

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου-Αντιδημάρχων

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Αυτοτελές Γραφείο Ληξιαρχείου

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών Συνεργατών

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Και Διαφάνειας

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123