Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου-Αντιδημάρχων

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου-Αντιδημάρχων  οργανώνει και παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους
Ειδικότερα:
1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
4. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και παροχής  κάθε είδους διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης προς τα γραφεία που υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο.