Ο Δήμαρχος Πετρούπολης,
διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό “άνω των ορίων” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την προμήθεια δυο απορριμματοφόρων,στα πλαίσια υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 της πράξης: Δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης και εκσυγχρονισμός ΣΜΑ Δήμου Πετρούπολης» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (ΑΤ04) με τίτλο: ‘’Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων’’.Η χρηματοδότηση της σχετικής προμήθειας γίνεται από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ04) με τίτλο: ‘’Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων’’, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 12034/29-06-2022 (ΑΔΑ:951Z46MTΛ6-ΤΡΨ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 390.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 483.600,00€ ) με κωδικό CPV: 34144512-0.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Δ’.
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες για το ειδικό απορριμματοφόρο “Πρέσα” χωρητικότητας 14m3 συλλογής δύο διαφορετικών ρευμάτων και σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες για το Απορριμματοφόρο τύπου “πρέσα” , χωρητικότητας 16m3 με υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό (γάντζο).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/03/2024 στις 14:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : 22/03/2024 στις 11:00.
Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Συστ. Αριθμός: 328305) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στον ως άνω σύνδεσμο.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι € 7.800,00 (επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ).
Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 30/01/2024 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού