Ζωντανή μετάδοση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (13.03.2024)

Η Αντιδήμαρχος Πετρούπολης,
Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 41.600,00 € (το εν λόγω είδος σύμβασης δεν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ ).
Κωδικός CPV : 66514110-0 : Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου για ένα έτος και συγκεκριμένα από 02/06/2024 έως και την 02/06/2025.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/03/2024 στις 14:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : 03/04/2024 στις 11:00.
Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr του ως άνω συστήματος (Συστ.Αριθμός: 346383) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr, στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στον ως άνω σύνδεσμο.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό (1%) επί της αξίας ήτοι € 416,00 (τετρακόσια δεκαέξι ευρώ).
Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Βιβλίου I του ν.4412/16 που αφορούν την παροχή υπηρεσιών.

 

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού