Βοήθεια στο σπίτι.

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Πετρούπολης απευθύνεται σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα (άνω των 65 ετών) και σε άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού οι πολίτες που εξυπηρετούνται, βοηθούνται, μια φορά την εβδομάδα σε ήπιες οικογενειακές εργασίες όπως καθαριότητα, ψώνια, αγορά φαρμάκων, νοσηλευτική φροντίδα και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη.

Σήμερα παρέχεται συστηματική βοήθεια σε περισσότερα από 65 άτομα.
Το πρόγραμμα στελεχώνεται από 4 άτομα (1 Κοινωνικό Λειτουργό, 1 Νοσηλεύτρια & 2 Οικογενειακούς Βοηθούς).

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι»: 210-5062522, email: helpathome@petroupoli.gr
Προϊστάμενος Τμήματος κος Πέτσας Δημήτριος: 210-5064061
Διευθύντρια Τμήματος κα Αποστολάκη Πηγή: 210-5064064, email: paideias_koin.pronoias@petroupoli.gov.gr

Υπεύθυνος Λειτουργίας Δομής:
Παππάς Νικόλαος
Κοινωνικός Λειτουργός MSW, MSc
Εκπαιδευτής Ενηλίκων MSc

Ωράριο Λειτουργίας Δομής:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07:30 – 14:30

 

Διαδικασία υπαγωγής ωφελούμενων στο πρόγραμμα

Ο ωφελούμενος υποβάλλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1- Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 2- Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης εισοδήματος, από την οποία να προκύπτει το εισόδημα        του   ωφελούμενου
 3- Φορολογική δήλωση τρέχοντος έτους, Ε1, Ε9
 4- Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (ΑΜΑ / Βιβλιάριο υγείας – φωτοτυπία της 1ης σελίδας)
 5- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τον αιτούντα, η αίτηση δύναται να αξιολογηθεί εκ νέου από τον Κοινωνικό λειτουργό της Δομής
 6- Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή οικονομική αδυναμία, ενοίκιο, διακανονισμό οφειλών, οφειλές σε δάνειο κ.λπ.
 7- Πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ. Η ύπαρξη ποσοστού αναπηρίας μπορεί να προκύπτει:
        – είτε από πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (που έχει εκδοθεί για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο π.χ. κοινωνικές παροχές ή φορολογικές απαλλαγές κ.λπ.)
        – είτε από απόφαση συνταξιοδότησης, εάν πρόκειται για συνταξιούχο λόγω αναπηρίας και στην απόφαση αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας
        – είτε από αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμοδίων οργάνων (Υγειονομικών Επιτροπών) που έχουν εκδοθεί πριν από τη λειτουργία του ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν
8-
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 στην οποία ο αιτών αναφέρει ότι διαβιώνει μόνος/η ή με άλλο πρόσωπο το οποίο επίσης πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι διαβιοί με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει τα ίδια δικαιολογητικά για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας και του ατομικού εισοδήματος του συζύγου ή του άλλου προσώπου και δεν εξυπηρετείται από άλλη παρόμοια δομή
 9- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
10- Ιατρικές γνωματεύσεις που να πιστοποιούνται οι παθήσεις του ενδιαφερομένου

 

Κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι δικαιούχοι, προκειμένου να εγκριθεί η ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι:

 • Να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα ή και να έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αναπηρία 67% και άνω πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ ή άλλο φορέα εφόσον η σχετική απόφαση είναι σε ισχύ)

 • Ο σύζυγος ή το άλλο πρόσωπο να έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και το ατομικό εισόδημά του να είναι κάτω των 7.720 ευρώ ετησίως

 • Να έχουν συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως 8.884 ευρώ

 • Να έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως 11.000 ευρώ

 • Η κατάσταση της υγείας τους, λόγω ασθένειας (χρόνιας ή πρόσκαιρης), να καθιστά αδύνατη την αυτοεξυπηρέτησή τους ή δυσχερή την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών

 • Να μη λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας ή εξωϊδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό τους Φορέα

 • Να μη διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο αρμόδιος Κοινωνικός Λειτουργός του Προγράμματος ελέγχει την πληρότητα του φακέλου. Σε περίπτωση που προκύπτουν ερωτήματα με βάση την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, δύναται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά.
Εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ανωτέρω κριτήρια, εισηγείται την ένταξη του ωφελουμένου στο πρόγραμμα, η οποία γνωστοποιείται στον ωφελούμενο.
Η αξιολόγηση για ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και περιλαμβάνει και την έκθεση κοινωνικής έρευνας του Κοινωνικού λειτουργού της Δομής.

Διάρκεια του Προγράμματος

 • Ο ωφελούμενος υποχρεούται στην αρχή κάθε έτους να προσκομίζει στη Δομή τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις και παραμένει δικαιούχος του προγράμματος

 • Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους ο ωφελούμενος παύει να πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, οφείλει να το κοινοποιήσει στη Δομή για να διακοπεί η συμμετοχή του στο πρόγραμμα

 • Σε περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς προς το προσωπικό, ή μη τήρησης των προβλεπομένων διαδικασιών, αναστέλλεται η διακόπτεται οριστικά η παροχή υπηρεσιών, ύστερα από σχετική εισήγηση του συντονιστή προς τη Διεύθυνση. Δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα θα δίδεται το επόμενο έτος

 • Σε περίπτωση θανάτου του ωφελούμενου, η διακοπή γίνεται αυτοδίκαια

 • Σε περίπτωση που οι θέσεις υπερκαλύπτονται, η αίτηση καταχωρείται σε λίστα αναμονής

Βρείτε την αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα “Βοήθεια Στο Σπίτι” του Δήμου Πετρούπολης ΕΔΩ: https://petroupoli.gov.gr/wp-content/uploads/2019/07/HaH_Aitisi-2023.pdf