Αποτελέσματα διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού (ΣΜΕ 01/2023) για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες αθλητισμού.

Δείτε τους πίνακες κατάταξης, προσληφθέντων και απορριφθέντων του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού (ΣΜΕ 01/2023), για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες αθλητισμού.

 

Αρχεία:

Αρχεία αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΣΜΕ 01/2023