Πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατροί Κολυμβητηρίου, για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου.
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα συναφθούν για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβασιούχοι δεν θα δικαιούνται αμοιβή κατά τη διάρκεια που δεν θα έχoυν αντικείμενο.
Οι Ιατροί θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
➢ Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
➢ Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
➢ Εργασιακή Εμπειρία

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aitisi@petroupoli.gov.gr, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από 3/05/2023 έως και 7/05/2023.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
➢ Τίτλοι σπουδών
➢ Άδεια άσκησης επαγγέλματος
➢ Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
➢ Βιογραφικό Σημείωμα
➢ Βεβαιώσεις εμπειρίας
➢ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

   

Αρχεία:
Αναλυτική Ανακοίνωση
Αίτηση