Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης σύμβασης για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, για το ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου και Αντιδημάρχων.
Ενημερωθείτε αναλυτικά από το κείμενο της ανακοίνωσης

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι από 15/01/2024 έως και 19/01/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76 – 78, Τ. Κ. 13232 Πετρούπολη,
απευθύνοντας την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Πρωτοκόλλου
(τηλ. επικοινωνίας: 213-2024473 – 451).

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.