Στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 6/2021 πράξη της, εισηγείται την 4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2021.

 

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 06/2021