Στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 5/2021 πράξη της, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

 

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 05/2021
Προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022