Στις 20 Οκτωβρίου 2020 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 9/2020 πράξη της, εισηγείται την 7η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2020.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 09/2020