Περίληπτική διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων.

Αριθμός συστήματος 57655.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18 /05/2018 ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/06/2018 και ώρα 15:00μ.μ.

Αρχεία:
1. Διακήρυξη
2. Μελέτη
3. ΤΕΥΔ.

 


Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123