Περίληψη Διακήρυξης για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια τροφίμων έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου και της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ του Δήμου Πετρούπολης.

Ενημερωθείτε από:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ