Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα υπ’ αριθμ ΣΜΕ 1/2015 για την ΠΕ Γυμναστών – Ειδικότητα ευρωστία & υγεία.

Δείτε τον πίνακα κατάταξης της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2015.
Δείτε τον πίνακα προσληπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2015.