Δείτε τη περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια ενός απορριματοφόρου.