Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας- Περίοδος 31/10/2015