Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α.-  ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΟ   ΑΚΙΝΗΤΟ  (ΟΙΚΙΑ ή  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΧΩΡΟ).
1.-  ΑΙΤΗΣΗ  (του κυρίου/επικαρπωτή/νομέα)
2.-  Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ του Διαμερίσματος /Καταστήματος
3.-  Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ Κοινοχρήστων χώρων.
4.-  Αν έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης ,βεβαίωση από ΔΕΗ για την ημερομηνία διακοπής.
5.-  Βεβαίωση τακτοποίησης (αν υπάρχει τακτοποίηση)
6.-  Αστυνομική ταυτότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αυθημερόν χορήγηση της βεβαίωσης είναι η εκ των προτέρων υποβολή στο Δήμο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.(δικαιολογητικά υποβολής : Άδεια οικοδομής, συμβόλαιο, τακτοποίηση).
Β.- ΜΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ  ή  ΗΜΙΤΕΛΕΣ   ΑΚΙΝΗΤΟ
1.- ΑΙΤΗΣΗ   (του κυρίου/ επικαρπωτή/νομεα)
2.- ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (του κυρίου / επικαρπωτή / νομέα)
3.- Πρωτότυπη άδεια οικοδομής (αν πρόκειται για πολυκατοικία και σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας).
4.- Βεβαίωση τακτοποίησης
5.- Αστυνομική ταυτότητα.
Γ.-  ΟΙΚΟΠΕΔΟ
1. – ΑΙΤΗΣΗ   (του κυρίου/ επικαρπωτή/νομεα)
2. – ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (του κυρίου/ επικαρπωτή/νομεα)
3. – Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς
4. – Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος (όταν το εμβαδόν του τίτλου ιδιοκτησίας διαφέρει από το αιτούμενο εμβαδόν, η το ακίνητο περιγράφεται πριν την ένταξη του στο ρυμ. σχέδιο).
5. – Αστυνομική ταυτότητα.
Δ.-  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ  ΟΡΟΦΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ)
1. – ΑΙΤΗΣΗ   (του κυρίου/ επικαρπωτή / νομέα)
2. – ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  (του κυρίου/ επικαρπωτή /νομέα) σε ποσοστά  επί τοις χιλίοις ( ο/οο ) επί του εμβαδού του οικοπέδου.
3. – Αντίγραφο τίτλου – πίνακας αναλογισμού.
4. – Αστυνομική ταυτότητα.