Φύλαξη των οστών στο Οστεοφυλάκιο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
1) Αίτηση με πλήρη  στοιχεία & ΑΦΜ  ενδιαφερομένου.
2) Καταβολή ποσού  σύμφωνα με τα ισχύοντα τέλη (βλέπε: Καθορισμός τελών Νεκροταφείου.)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι :
1)  Αν δεν πληρωθεί η φύλαξη των οστών για δύο συνεχή χρόνια τα οστά μεταφέρονται στο κοινοτάφειο.
2)  Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα πρέπει να δηλώνεται στην Υπηρεσία μας.