Μεταφορά οστών.

Α) Σε περίπτωση μεταφοράς οστών σε άλλο νεκροταφείο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Αίτηση (με πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Να μην υπάρχουν οφειλές στην φύλαξη οστών.
2. Έκδοση Ενημερωτικού σημείωματος (από το τμήμα Νεκροταφείου) προς την Διεύθυνση Υγείας Δυτικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών Παπαναστασίου 25, Αιγάλεω, το οποίο  καταθέτει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στη συγκεκριμένη Υπηρεσία και κανονίζεται ραντεβού για απολύμανση των οστών.
 
Β) Σε περίπτωση μεταφοράς οστών στο κοινοτάφειο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Αίτηση (με πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για να γίνει μεταφορά οστών απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν οφειλές στην φύλαξη οστών