Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου μας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης του/της συζύγου που δεν είναι δημότης με πλήρη στοιχεία
3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (εφόσον τα στοιχεία στο πιστοποιητικό είναι ελλιπή)
4. Ληξιαρχική πράξη γάμου
5. Σε περίπτωση που υπάρχουν και τέκνα χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των παιδιών
6. Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων (για αγόρια) εφόσον δεν αναγράφονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αναζητούνται από την υπηρεσία μας.
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης για μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου μας