Δήμος Πετρούπολης

Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης  απαιτείται :
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

Οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, εκδίδονται εφόσον έχει τελεστεί η γέννηση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πετρουπόλεως.

Αρχεία
• Αίτηση για Ληξιαρχείο