Επαναδημότευση ενηλίκου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους)
3. Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους)
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 & 3) αναζητούνται από την υπηρεσία μας
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο λόγω επαναδημότευσης
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986