Δήμος Πετρούπολης

Επανάκτηση πατρικού επωνύμου έγγαμης γυναίκας .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση της ενδιαφερομένης, στο ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί ο γάμος.
2. Αστυνομική ταυτότητα της ίδιας.
3. Υπεύθυνη δήλωση
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης επανάκτησης πατρικού επωνύμου έγγαμης γυναίκας
• Υπεύθυνη δήλωση επανάκτησης