Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ. : 213 2024464 – 213 2024441)

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την συγκεκριμένη βεβαίωση για το ακίνητο του, κάνοντας αίτηση στο Γενικό Πρωτόκολλο του  Δήμου με πλήρη περιγραφή της θέσης του ακινήτου.
Η υπηρεσία βρίσκει από το αρχείο της την αντίστοιχη απόφαση και εκδίδει τη σχετική βεβαίωση.