Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη αναδόχου για την υπηρεσία «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022-Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 74.4000,00), ΦΠΑ: 14.400,00€
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον παρακάτω Κ.Α. 64.6112.0004 με σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 της αναθέτουσας αρχής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, αρχόμενη από την επομένη της υπογραφής της και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/12/2022
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/01/2023 και ώρα 14:00.μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 03/02/2023 και ώρα 11.00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο

με αριθμό συστήματος: 180346.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό (2%) επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ήτοι: 1.200,00€
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης και της διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τηλ. 213 2024409/456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.petroupoli.gov.gr & www.promitheus.gov.gr

 

 

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού