Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Πολιτικού Μηχανικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ΥΔΟΜ Αιγάλεω, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
γ) Προϋπηρεσία στον φορέα.

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Πτυχίο με βάση τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του ο Αντιδήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Εmail: aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 23/12/2022 έως και την 28/12/2022 και ώρα 23:59, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

   

Αρχεία:
Αναλυτική Ανακοίνωση
Αίτηση