Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι εννέα (29) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου έτους 2024, σύμφωνα με το πρακτικό της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πετρούπολης για την αξιολόγηση των υποψηφίων και τον καταρτισμό του σχετικού πίνακα κατάταξης προσληπτέων της 19918/25-04-2024 ανακοίνωσης του Δήμου Πετρούπολης.

Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τον πίνακα κατάταξης προσληπτέων.

   

Αρχεία:
Πίνακας κατάταξης προσληπτέων.