Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών.

Ο Δήμος Πετρούπολης πρόσληψη προσωπικού είκοσι πέντε (25) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών και ειδικότερα την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Επικεφαλής – Πιστοποιημένου ΠΣ, τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και είκοσι (20) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων / Πυροφυλάκων, για την κάλυψη της κατεπείγουσας ανάγκης πυρασφάλειας, για την πρόληψη ενδεχόμενων πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του Δήμου Πετρούπολης, κατά την θερινή περίοδο, έτους 2022. Σε περίπτωση μη δυνατότητας κάλυψης της θέσης του Επικεφαλής, η εν λόγω θέση θα προστεθεί είτε στις θέσεις των Οδηγών, οι οποίες θα ανέλθουν στο συνολικό αριθμό των πέντε (5), είτε στις θέσεις των γενικών καθηκόντων / πυροφυλάκων, οι οποίες θα ανέλθουν στο συνολικό αριθμό των είκοσι ενός (21).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για τη θέση του Επικεφαλής – Πιστοποιημένου ΠΣ
➢ Εμπειρία πυρόσβεσης και πιστοποίηση από το Π.Σ.
➢ Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
➢ Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας
➢ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (εν ισχύ Π.Ε.Ι)
➢ Επιθυμητή άδεια χειρισμού πυροσβεστικού οχήματος

Για τις θέσεις των Οδηγών
➢ Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
➢ Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας
➢ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (εν ισχύ Π.Ε.Ι)

Για τις θέσεις των Εργατών Γενικών Καθηκόντων / Πυροφυλάκων
➢ Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για τις θέσεις του Επικεφαλής και των οδηγών).
3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας (για τις θέσεις του Επικεφαλής και των οδηγών).
4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (εν ισχύ Π.Ε.Ι.) (για τις θέσεις του Επικεφαλής και των οδηγών).
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
6. Εκκαθαριστικό εφορίας (τελευταίου έτους).
7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 σχετικά με κώλυμα διορισμού ( θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία ).

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του ο Αντιδήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά τους) αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 12/05/2022 έως και 16/05/2022 και ώρα 23:59.
Τα συνημμένα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή portable document format (pdf) με μέγιστο μέγεθος τα 5 ΜΒ ανά email.

 

Μετά την επιλογή τους, τα επιπλέον δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά έως την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.  

   

Αρχεία:
Αναλυτική Ανακοίνωση
Αίτηση