«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ΄ ΣΕ Α΄ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο)».

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προσκαλεί την εταιρεία ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., που είναι ο βασικός μελετητής του έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ΄ ΣΕ Α΄ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 123 & 188 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, όπως εξειδικεύονται στην ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/ 10-09-2018 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 4203Β/25.09.2018 (Άρθρο 4 Διαδικασία σύναψης σύμβασης βασικού μελετητή), για την ανάθεση της Υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ΄ ΣΕ Α΄ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο)», προϋπολογισμού 9.072,00 € πλέον ΦΠΑ (άρθρο 9, ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/ 10-09-2018 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 4203Β/25.09.2018, Συμβατική αμοιβή παροχής υπηρεσιών του Βασικού Μελετητή), με CPV 79415200-8 & 73220000-0, Κ.Α. 64-7331.0013, Α.Α.Υ 31850/4-8-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΨΩΩΞΣ-ΦΦΦ)

Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς: Ο φάκελος προσφοράς πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/16, που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/16, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και την οικονομική προσφορά.
Η προσφορά συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα.

Εγγύηση συμμετοχής:  Δεν απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Ημερομηνία υποβολής φακέλου προσφοράς: Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί σφραγισμένος στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με την ένδειξη : ‘’Για την επιτροπή διαπραγμάτευσης της διαδικασίας ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ΄ ΣΕ Α΄ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο)» μέχρι την Παρασκευή, 02/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία συνεδρίασης επιτροπής διαπραγμάτευσης: Παρασκευή, 02/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Αρχεία Πρόσκλησης: 

  1. Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση 
  2. Μελέτη