Ο Δήμος Πετρούπολης προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, που θα δοθεί ως εξής: με ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι: Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα), Οπωροπωλείου , Ελαιολάδου και οπωροπωλείου για τα κυλικεία της ΔΗΚΕΠΕ.

Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής των τροφίμων την ημέρα παράδοσης, είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. με τιμή μονάδος στο σύνολο των τιμών μιας ομάδας για τα υπόλοιπα είδη: Αρτοποιείου , Παντοπωλείου, Γάλα εργαζομένων Είδη κυλικείου ΚΑΠΗ, είδη διατροφής για τα κυλικεία της ΔΗΚΕΠΕ της υπ αριθμ 40/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την: «Προμήθεια τροφίμων, ειδών κυλικείου και γάλακτος προσωπικού 2020 » συνολικής εκτιμώμενης αξίας 368.513,39 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κωδικό CPV: 15119000-5, 15000000-8, 15221000-3, 15555100-4, 15810000-9, 15982000-5, 15511000-3, 15800000-6, 15411110-6.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 17 ομάδες. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των ειδών που απαρτίζει κάθε ομάδα ή ξεχωριστά.
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21/09/2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/10/2020 και ώρα 15:00μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 09/10/2020 και ώρα 12:00

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείτε να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις για τα έγγραφα του Διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr

Αρχεία:

1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. ΕΕΕΠ