Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 10/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου. προϋπολογισμού 30.690,00€.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ Τετάρτη 23/09/2020
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης Κ.Βάρναλη 76-78 ΤΚ 13231 μέχρι την Παρασκευή 02/10/2020 ή μπορεί να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι Δευτέρα 05/10/2020 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.

Αρχεία:

1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
5. ΤΕΥΔ