Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου.