Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη μειοδότη για την «προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και πρόσθετων ετών 2021 και 2022» για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων, Δημοτική Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πετρούπολης και Δημοτική Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πετρούπολης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και ειδικότερα :
α) το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης για τη βενζίνη και τη μέση χονδρικής τιμής για το πετρέλαιο, όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης αυτών και
β) με την χαμηλότερη τιμή κάθε είδους του προϋπολογισμού της υπ αριθμ 14/2020 μελέτης του Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου, για τα λιπαντικά και πρόσθετα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 741.078,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%).

2. Εναλλακτικές προσφορές: Μη αποδοχή εναλλακτικών προσφορών.
3. Χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών : ορίζεται σε δύο (2) έτη και αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης.
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται και είναι εγκατεστημένα σε κράτη – μέλη της Ένωσης, του Ε.Ο.Χ., σε τρίτες χώρες.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο με αριθμό συστήματος 104109.
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 20/12/2020
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28 /12/2020 ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/01/2021 και ώρα 15:00μ.μ
Για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείτε να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις για τα έγγραφα του Διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr
Για τα πλήρη τεύχη του Διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.petroupoli.gov.gr.
Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν. 3548/07, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ για τα εκάστοτε προσφερόμενα είδη και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Ειδικότερα:
ΟΜΑΔΑ Α :Εγγύηση συμμετοχής 2.610,00 €
ΟΜΑΔΑ Β: Εγγύηση συμμετοχής 2.516,00€
ΟΜΑΔΑ Γ : Εγγύηση συμμετοχής 518,88€
ΟΜΑΔΑ Δ : Εγγύηση συμμετοχής 331,56€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης και της διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τηλ. 213 2024409/456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
www.petroupoli.gov.gr & www.promitheus.gov.gr .

 

Αρχεία:

  1. Περίληψη Διακήρυξης
  2. Διακήρυξη
  3. Μελέτη
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς